ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ~ God’s Blessings

လါအီကူး ၃၁, ၂၀၂၁ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – မံကၤ ၁, မံကၤ ၂, မံကၤ ၃, မံကၤ ၄, ၂ကရံၣ်သူး ၄,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၃၁-၃၅ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤပတကွၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဖျါဘၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢအတအိၣ်ဖျါဘၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →

တၢ်ဃူတၢ်ဖိးမၤလၤကပီၤယွၤ ~ Unity Brings Glory To God

လါအီကူး ၃၀, ၂၀၂၁ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးမၤလၤကပီၤယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၅:၂၀-၂၇, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၆, ၂ကရံၣ်သူး ၃:၇-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၁၉-၃၀ ‘‘မ်ယွၤအလၤကပီၤကအိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်, မ်ယွၤကသးခုလၢအမၤတၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၃၁ တၢ်ကတိၤဖိတဘီဟဲနုာ်လၢယနၢ်ပူၤဒ်အံၤ, ‘‘ယလီကီက့ၤယဖိမုၣ်ဒိၣ်မးလီၤ’’ ဖဲဘၣ်တနံၤ […]

Read more →

နမ့ၢ်ခရံာ်အလံာ်ပရၢ ~ You Are The Letter Of Christ

 လါအီကူး ၂၉, ၂၀၂၁ နမ့ၢ်ခရံာ်အလံာ်ပရၢ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၃:၂၁-၂၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၅:၁-၁၉, ၂ကရံၣ်သူး ၂:၁၂-၁၇, ၂ကရံၣ်သူ ၃:၁-၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၁-၁               “သု၀ဲသ့ၣ်သုမ့ၢ်ပလံာ်ကွဲးအသးလၢပသးအလိၤဒီးပှၤကညီသ့ၣ်ညါ၀ဲဒီးဖး၀ဲခဲလၢာ်လီၤ.” ၂ကရံၣ်သူး […]

Read more →

ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ ~ Don’t Be Afraid, Don’t Be Discouraged

လါအီကူး ၂၈, ၂၀၂၁ ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၁:၁-၂၁, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၂, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၃:၁-၂၀, ၂ကရံၣ်သူး ၁:၂၃, ၂ကရံၣ်သူး ၂:၁-၁၁, ကတိၤဒိ ၂၁:၅-၁၆ “ပာ်ဆူၣ်သုသး, […]

Read more →

ယွၤသ့ၣ်ညါနၤဒီးအသးအိၣ်နၤ ~ God Knows You And Has Compassion For You

လါအီကူး ၂၇, ၂၀၂၁ ယွၤသ့ၣ်ညါနၤဒီးအသးအိၣ်နၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၉, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၀, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၁:၁, ၂ကရံၣ်သူး ၁:၁၂-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၁၃-၂၂ “ဒ်ပၢ်သးအိၣ်အဖိအလံၤအသိးန့ၣ်, ယွၤသးအိၣ်ပှၤလၢအပျံၤအီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သ့ၣ်ညါပနီၢ်ခိလီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲလၢပမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အကမူၣ်လီၤ”. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၁၃-၁၄ […]

Read more →

သးပ့ၤနီၣ်ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤတဂ့ၤ ~ Never Forget All God’s Good Deeds

လါအီကူး ၂၆, ၂၀၂၁ သးပ့ၤနီၣ်ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤတဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၆, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ်၂၇, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ်၂၈, ၂ကရံၣ်သူး ၁:၁-၁၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၁-၁၂ “ယသးဧၢ, စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. ဒီးအတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ်မ်နသုတသးပ့ၤနီၣ်နီတမံၤတဂ့ၤ.” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၂ လၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤလၢအဘၣ်ယၤတဖၣ်ယပလၢၢ်ဘၣ်အါမး, ယမ့ၢ်ဂံၢ်ဒွးထီၣ်တလၢာ်ဒၣ်လဲာ် ဘၣ်. […]

Read more →

ကတိၤဒိၣ်လိာ်သုသးလၢတၢ်နၢမူအစီအဆှံ ~ Greet One Another With A Holy Kiss

လါအီကူး ၂၅, ၂၀၂၁ ကတိၤဒိၣ်လိာ်သုသးလၢတၢ်နၢမူအစီအဆှံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ်၂၅, ၁ကရံၣ်သူး ၁၆:၅-၂၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၁၈-၂၈ “ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်ကတိၤဒိၣ်သုလီၤ. ကတိၤဒိၣ်လိာ်သုသးလၢတၢ်နၢမူစီဆှံတက့ၢ်. ယၤ, စီၤပီလူးကွဲးတၢ်လၢယစုဒၣ်ယဲ, ဒီးကတိၤဒိၣ်တၢ်လီၤ”.၁ကရံၣ်သူး ၁၆:၂၀-၂၁ ပှၤကိးဂၤဒဲးလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဒီးတၢ်ကတိၤဒိၣ်လိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၇ […]

Read more →

အးလီၤပသးလၢယွၤအစုပူၤ ~ Commit Yourself To The Lord

လါအီကူး ၂၄, ၂၀၂၁ အးလီၤပသးလၢယွၤအစုပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၁, ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၂, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၃, ၁ကရံၣ်သူး ၁၅:၅၀-၅၈, ၁ကရံၣ်သူး ၁၆:၁-၄, ကတိၤဒိ ၂ဝ:၂၅-၃၀, ကတိၤဒိ ၂၁:၁-၄ “ပှၤကညီအကျဲကိးဘိဒဲးလိၤဝဲလၢအမဲာ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. […]

Read more →

တဲယွၤလၢတၢ်ထုကဖၣ် ~ Talk To God In Prayer

လါအီကူး ၂၃, ၂၀၂၁ တဲယွၤလၢတၢ်ထုကဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၈:၂၈-၃၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၉, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၀, ၁ကရံၣ်သူး ၁၅:၃၅-၄၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၁၂-၁၇ “ဃၣ်အသးဆူပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိအတၢ်ထုကဖၣ်အအိၣ်, ဒီးတမၤတရီတပါအတၢ်ထုကဖၣ်ဘၣ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၁၇ တဘျီဘျီပတၢ်လဲၤခီဖျိန့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲကအိၣ်ဝဲလၢအဆီၣ်သနံးပသးတုၤပသူၣ်လီၤဘှံးသးလီၤတီၤလၢပတၢ်အိၣ်မူ […]

Read more →

ဝံသးစူၤစံးဆၢယၤချ့ချ့ ~ Please Answer Me Quickly

လါအီကူး ၂၂, ၂၀၂၁ ဝံသးစူၤစံးဆၢယၤချ့ချ့ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၆, ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၇, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၈:၁-၂၇, ၁ကရံၣ်သူး ၁၅:၁-၃၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၁-၁၁ “မုၢ်နံၤမုၢ်နၤလၢယဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤန့ၣ်, သုတမၤဘၢနမဲာ်လၢယၤတဂ့ၤ, ဒီးနနၢ်လၢယၤတက့ၢ်. မုၢ်တနံၤလၢယကိးထီၣ်တၢ်ဒီး, စံးဆၢယၤချ့ချ့တက့ၢ်.” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၂ […]

Read more →