ပမ့ၢ်ကစၢ်အတၢ်လီၤ ~ We Are The Lord’s

လါယူၤလံ ၃၁, ၂၀၂၁ ပမ့ၢ်ကစၢ်အတၢ်လီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၉, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁ဝ:၁-၁၄, ရိမ့ၤ ၁၄:၁-၁၈, ကတိၤဒိ ၁၈:၁၇-၂၄, ကတိၤဒိ ၁၉:၁-၂ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပတမူဘၣ်လၢပဂီၢ်ဒၣ်ပဝဲဘၣ်ဒီးပတသံဘၣ်လၢပဂီၢ်ဒၣ်ဝဲနီတဂၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပမ့ၢ်မူဒီးပမူလၢ ကစၢ်အဂီၢ်, […]

Read more →

တၢ်ခ့တၢ်ပှၤလၢပှၤတဝၢအဂီၢ် ~ Community Servants

လါယူၤလံ ၃၀, ၂၀၂၁ တၢ်ခ့တၢ်ပှၤလၢပှၤတဝၢအဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၇, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၈, ရိမ့ၤ ၁၃:၁-၁၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၃၈-၄၅ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအဝဲဒၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ယွၤအခ့အပှၤလၢနတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ.”ရိမ့ၤ ၁၃:၄က လၢ လံာ်ရိမ့ၤ ၁၃:၁-၂ န့ၣ်, စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဝဲလၢပှၤကဘၣ်ဒိကနၣ်ထံကီၢ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤတက့ၢ် ~ Praise God In All Things

လါယူၤလံ ၂၉, ၂၀၂၁ စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤတက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၢ်တၢ် ၆, ရိမ့ၤ ၁၁:၃၃-၃၆, ရိမ့ၤ ၁၂:၁-၂၁,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၃၀-၃၇ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ဟဲထီၣ်လၢအပူၤ, ဒီးကဲထီၣ်လၢအစုပူၤဒီးအိၣ်ဝဲလၢအဂီၢ်လီၤ. မ်တၢ်လၤကပီၤအိၣ်ဒီးအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်’’ရိမ့ၤ ၁၁:၃၆ […]

Read more →

ပာ်ကဖၢလၢနသးတဂ့ၤ ~ Don’t Be Proud

လါယူၤလံ ၂၈, ၂၀၂၁ ပာ်ကဖၢလၢနသးတဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၄:၉-၄၃, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၅, ရိမ့ၤ ၁၁:၁၁-၃၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁၉-၂၉ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်မ့ၢ်ပဲာ်တဲာ်ကွံာ်နၤလၢသ့ၣ်စၤယံးမံၤအလိၤ, ဒီးထီထီၣ်နၤလၢသ့ၣ်စၤယံးဂ့ၤန့ၣ်ဒီး, ကထီထီၣ်က့ၤအဒ့အဖီ​နီၢ်​နီၢ်တဖၣ်လၢအထံးဒၣ်ဝဲအလိၤ, အါန့ၢ်အန့ၣ်တက့ၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.’’ရိမ့ၤ ၁၁:၂၄ […]

Read more →

မ့ၢ်တၢ်ချံလၢအလီၤဘၣ်လၢကျဲသရ့ၤ ~ Did The Seeds Fall On The Roadside

လါယူၤလံ ၂၇, ၂၀၂၁ မ့ၢ်တၢ်ချံလၢအလီၤဘၣ်လၢကျဲသရ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂:၁၈-၅၅, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၄:၁-၈, ရိမ့ၤ ၁ဝ:၅-၂၁, ရိမ့ၤ ၁၁:၁-၁၀, ကတိၤဒိ ၁၈:၇-၁၆ ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤတဒိကနၣ်ဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စီၤယၡါယၤစံးဝဲဒၣ်, […]

Read more →

ပာ်သုသးမုာ်မုာ် ~ Keep Your Heart Calm

လါယူၤလံ ၂၆, ၂၀၂၁ ပာ်သုသးမုာ်မုာ်  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂:၁-၁၇, ရိမ့ၤ ၉:၂၂-၃၃, ရိမ့ၤ ၁ဝ:၁-၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁၄-၁၈ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဲဒၣ်အံၤနမ့ၢ်အဂံၢ်အဘါန့ၣ်အလၤကပီၤလီၤ. ဒီးမ့ၢ်လၢတၢ်ဘၣ်နသးအဃိဒီး ပနၢၤပနၢ်ကထီၣ်ထီ ဝဲလီၤ. […]

Read more →

ခဲကနံၣ်အံၤက့ၤကဒါက့ၤဆူနကစၢ်အအိၣ် ~ Therefore Turn To Your God

လါယူၤလံ ၂၅, ၂၀၂၁ ခဲကနံၣ်အံၤက့ၤကဒါက့ၤဆူနကစၢ်အအိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ဟိၤၡ့ ၁၁, ဟိၤၡ့ ၁၂, ဟိၤၡ့ ၁၃, ဟိၤၡ့ ၁၄, ရိမ့ၤ ၉:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၉-၁၃ ‘‘ခဲကနံၣ်အံၤ က့ၤကဒါက့ၤဆူနကစၢ်အအိၣ်, တိၢ်န့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်, ဒီးအိၣ်ခိးနကစၢ်တထံၣ်ဃီတက့ၢ်.’’ဟိၤၡ့ […]

Read more →

ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် ~ God’s Grace

လါယူၤလံ ၂၄, ၂၀၂၁  ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဟိၤၡ့ ၁၀, ဟိၤၡ့ ၁၁, ရိမ့ၤ ၈:၁၈-၃၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁-၈ ‘‘ယကသးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လီၤထူလီၤယိာ် ယကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢယထးခိၣ်လၢ ပှၤတစိၤ ဘၣ်တစိၤ, တစိၤဘၣ်တစိၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →

ပမ့ၢ်ယွၤအဖိ ~ We Are God’s Children

လါယူၤလံ ၂၃, ၂၀၂၁ ပမ့ၢ်ယွၤအဖိ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဟိၤၡ့ ၈, ဟိၤၡ့ ၉, ရိမ့ၤ ၈:၁-၁၇, ကတိၤဒိ ၁ရ:၂၅-၂၈, ကတိၤဒိ ၁၈:၁-၆ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲဒၣ်ပှၤလၢယွၤအသးဆှၢအီၤတဖၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ယွၤအဖိလီၤ.’’                                                                ရိမ့ၤ ၈:၁၄ […]

Read more →

ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးလၢပတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အပူၤ ~ God Is Our Refuge In Times Of Trouble

လါယူၤလံ ၂၂, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးလၢပတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဟိၤၡ့ ၆, ဟိၤၡ့ ၇, ရိမ့ၤ ၇:၇-၂၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၈:၉-၁၈ ‘‘ယစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဃိလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယကစၢ်ဒၣ်ယဲအံၤ, လၢသးန့ၣ်, ယမ့ၢ်ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအကုၢ်အပှၤလီၤ. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်န့ၣ်, ယမ့ၢ်တၢ်ဒဲးဘးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအကုၢ်အပှၤလီၤ.’’ ရိမ့ၤ […]

Read more →