ပာ်ပှၤဂၤဂ့ၤန့ၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ~ Value Others Above Yourselves

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃၀ ပာ်ပှၤဂၤဂ့ၤန့ၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၁, ယံးရမံယၤ ၂:၁-၃၀, ဖံလံးပံၤ ၁:၂၇-၃၀, ဖံလံးပံၤ ၂:၁-၁၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၅:၁-၁၁ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်သဆၣ်ထီၣ်ပခံမ့ၢ်အိၣ်လၢခရံာ်အပူၤ, တၢ်အမုာ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံမ့ၢ်အိၣ်, သးအတၢ်ရ့လိာ်မ့ၢ်အိၣ်, တၢ်သးအိၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်သးကညီၤတၢ်မ့ၢ်အိၣ်သတးဒီး, […]

Read more →

ပှၤဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ် ~ Partaker Of God’s Grace

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၉  ပှၤဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- စဖါနယၤ ၁, စဖါနယၤ ၂, စဖါနယၤ ၃, ဖံလံးပံၤ ၁:၁-၂၆, ကတိၤဒိ ၂၃:၂၉-၃၅, ကတိၤဒိ ၂၄:၁-၄ ‘‘…အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုအိၣ်လၢယသးကံၢ်ပူၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လၢယဘၣ်တၢ်စၢဃာ်, ဒီးလၢယကတိၤပူၤဖျဲးတၢ်, […]

Read more →

ဖျီၣ်ခံထီခီၣ်ဒီးဂံၢ်ဘါသဟီၣ် ~ Long Pants And Strength

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈ ဖျီၣ်ခံထီခီၣ်ဒီးဂံၢ်ဘါသဟီၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နၤဃူၣ် ၁, နၤဃူၣ် ၂, နၤဃူၣ် ၃, အ့းဖ့းစူး ၆,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၄:၁-၈ ‘‘တၢ်ကတိၤလၢခံကတၢၢ်, ယပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢကစၢ်အပူၤ, ဒီးလၢအဝဲဒၣ် အစိကမီၤအဂံၢ်အဘါ အပူၤတက့ၢ်. […]

Read more →

ပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်တက့ၢ် ~ Making The Most Of The Time

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ ပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်တက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၀ံယရှါယၤ ၆၅:၁၇-၂၅, ဝံယၡါယၤ ၆၆, အ့းဖ့းစူး ၅:၈-၃၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၃:၁-၉ ‘‘ပှ့ၤက့ၤအဆၢကတီၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အအၢအသီလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး , ကဲထီၣ်လၢပှၤဟးဂီၤဖိတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ကစၢ်အသးဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တက့ၢ်.”အ့းဖ့းစူး […]

Read more →

တၢ်မုၢ်လၢ်အတၢ်ထုကဖၣ် ~ Hopeful Prayer

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၆ တၢ်မုၢ်လၢ်အတၢ်ထုကဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၆၃, ယၡါယၤ ၆၄, ယၡါယၤ ၆၅:၁-၁၆,အ့ဖ့းစူး ၄:၁၇-၃၂, အ့ဖ့းစူး ၅:၁-၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၂:၁-၁၀ ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ပပၢ်လီၤ. ပဝဲဒၣ်အံၤပမ့ၢ်ကပံာ်ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးနဲဒၣ်နမ့ၢ်ပှၤတ့သပၢၤလီၤ. ဒီးပမ့ၢ်တၢ်လၢနမၤလၢနစုခဲလၢာ်လီၤ.’’ ယၡါယၤ […]

Read more →

ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးကပီၤထီၣ် ~ Arise And Shine

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၅ ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးကပီၤထီၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၆ဝ, ယၡါယၤ ၆၁, ယၡါယၤ ၆၂, အ့းဖ့းစူး ၄:၁-၁၆, ကတိၤဒိ ၂၃:၁၉-၂၈ ’’ဂဲၤဆၢထၢၣ်, ကပီၤထီၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၤဒ်အံၤ, နတၢ်ကပီၤဟဲလံ, ဒီးယွၤအလၤကပီၤထီၣ်ဘၣ်နလိၤလီၤ.’’ယၡါယၤ ၆ဝ:၁ […]

Read more →

ယွၤလၢအစုတဖုၣ်ဒီးအနၢ်တဃၢ ~ God Whose Hands Are Not Short And Whose Ears Are Not Dull

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ ယွၤလၢအစုတဖုၣ်ဒီးအနၢ်တဃၢ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၀ံယၡါယၤ ၅ရ:၁၄-၂၁, ဝံယၡါယၤ ၅၈, ဝံယၡါယၤ ၅၉, အ့းဖ့းစူး ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၁:၁-၁၀ ‘‘ကွၢ်ကွၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ယွၤအစုဖုၣ်လီၤတုၤအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်တသ့ဘၣ်,ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ် အနၢ်ဃၢဝဲတုၤအနၢ်ဟူတၢ်တသ့ဘၣ်.’’ဝံယၡါယၤ ၅၉:၁ ယွၤလၢအမ့ၢ်ပကစၢ်ဒီးမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်တဂၤအံၤလံာ်စီဆှံပာ်ဖျါန့ၢ်ပှၤလၢအစုတဖုၣ်ဒီးအနၢ်တဃၢဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မုၢ်မဆါတနံၤအံၤဘၣ်မနုၤအဃိလၢအဝဲတဒိကနၣ်ပတၢ်ကိးပသူထီၣ်လဲၣ်, […]

Read more →

ယွၤအသးအိၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤအါန့ၢ်ဒံးပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ ~ God’s Blessing Is Much More Than Our Wish

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃ ယွၤအသးအိၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤအါန့ၢ်ဒံးပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၅၅, ယၡါယၤ ၅၆, ယၡါယၤ ၅ရ:၁-၁၃, အ့းဖ့းစူး၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁ဝ:၁-၇      “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယတၢ်ဆိကမိၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်သုတၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်. ဒီးသုကျဲတမ့ၢ်ဘၣ်ယကျဲဘၣ်, ယွၤစံးဝဲဒၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်မူခိၣ်ထီန့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အသိး, ယကျဲထီန့ၢ်သုကျဲ, […]

Read more →

စံးဘျုးယွၤဒီးစံးပတြၢၤအီၤ ~ Give Thanks To God And Praise Him

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ စံးဘျုးယွၤဒီးစံးပတြၢၤအီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၅၁:၁၇-၂၃, ယၡါယၤ ၅၂, ယၡါယၤ ၅၃, ယၡါယၤ ၅၄, အ့းဖ့းစူး ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၉:၂၁-၃၁ ‘‘ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ လၢယထးခိၣ်အါအါကလဲာ်ဒီးလၢပှၤအါဂၤအကျါန့ၣ်ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤလီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၉:၃၀ ဘၣ်တဂီၤပှၤကဲဒိၣ်တဂၤအိးထီၣ်အပဲတြီဒီးထံၣ်ဘၣ်ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိတဂၤဟးဃုတၢ်လၢတၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီအကဘိၣ်အကျါဒ်သိးကထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢဆါအီၣ်ဝဲကန့ၢ်အဂီၢ်လီၤ. […]

Read more →

မၤလီၤတံၢ် ~ Make Sure

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ မၤလီၤတံၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဝံယၡါယၤ ၄၉:၈-၂၆, ယၡါယၤ ၅၀, ယၡါယၤ ၅၁:၁-၁၆, ကလၤတံ ၆, ကတိၤဒိ ၂၃:၁၀-၁၈ ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ်ပှၤပစီကွၢ်အတၢ်မၤဒၣ်ဝဲကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. တုၤနုၤတစုကအိၣ်ဒီးတၢ်သးခုလၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲတဂၤ ဃီအဂ့ၢ်, ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်လၢပှၤဂၤအဂ့ၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →