Order

တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနမၤလိာ် နီၢ်သးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢတၢ်ရ့လိာ်သးဒီးယွၤလၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ် – ‘‘ကညီဖိအတၢ်လဲၤခီဖျိ လၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်’’ န့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤမၤထွဲတဆီဘၣ်တဆီဒ်တၢ်နဲၣ်လၢလာ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်.
(၁) မၤပှဲၤလံာ်မၤလိာ်တၢ်
(၂) ဝံသးစူၤကွဲးခၠဲးဆူ ‘‘KBCUSA’’
(၃) လၢခၠဲးအဖီခိၣ်, ဖဲ တၢ်ကွဲးနီၣ်အကျိၤအိၣ်လၢ အဖီလာ်အစ့ၣ်တခီန့ၣ်, ကွဲးလီၤ, ‘‘DD ဒီးပှၤမၤလိာ်တၢ်အမံၤလၢနမၤပှဲၤ လၢလံာ်မၤပှဲၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’
(၄) ဝံသးစူၤဆှၢလီၤခၠဲးဆူ – Hsakapaw Tun, 3510 W. Beryl Avenue, Phoenix, Arizona 85051
တၢ်သံကွၢ်မ့ၢ်အိၣ်အဃိ, ဝံသးစူၤဆဲးကျၢ (၆၀၂) ၈၈၈-၆၇၉၂ မ့တမ့ၢ် အံမ့လ် karendevotionals@gmail.com

Thank you for ordering Karen Devotionals: Karen Stories for God’s Glory! Please follow these steps to order:
(1) Fill out the form
(2) Please make your check payable to “KBCUSA”
(3) On the check, on the memo line, please write down “DD and the Name you fill out in the order form.”
(4) Please mail the check to: Hsakapaw Tun, 3510 W. Beryl Avenue, Phoenix, Arizona 85051

For questions, please call (602) 888-6792, or email karendevotionals@gmail.com

Please order here. မၤလိာ်လံာ်ဖဲအံၤတက့ၢ်.