ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် ~ God Is My Fortress

လါအီကူး ၆, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၂, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၃, ၁ကရံၣ်သူး ၂:၆-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၁:၉-၁၆. “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဲဒၣ်ယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ယတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်လီၤ. နပာ်ယတၢ်ထီကတၢၢ်တဂၤန့ၣ်လၢနအိၣ်အလီၢ်လီၤ. တၢ်အၢတဘၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်. ဒီးတၢ်သံတတြိာ်တဟဲဘူးဘၣ်ဒီးနဒဲဘၣ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →