ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲ ~ God Is Good

လါအီကူး ၁၉, ၂၀၂၁ ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၅, တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၆, တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၇, တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၈, ၁ကရံၣ်သူး ၁၂:၂၇-၃၁, ၁ကရံၣ်သူး ၁၃:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ဝ:၁-၅ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →