တၢ်ပျဲတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးဆှၢကမၣ်ပကျဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အမၢးလီၤ ~ Letting Alcohol And Drugs Lead Us Astray Is Foolish

လါအီကူး ၂၀, ၂၀၂၁ တၢ်ပျဲတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးဆှၢကမၣ်ပကျဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အမၢးလီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၀, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၁, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၂, ၁ကရံၣ်သူး ၁၄:၁-၁၉, ကတိၤဒိ ၂ဝ:၁၅-၂၄  “စပံးထံန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤတရီတပါတၢ်, ဒီးသံးဧိၤဂာ်ဧိၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်လီၤ. ဒီးကယဲၢ်ပှၤလၢ အလဲၤကနူၤက့ၤကပၤလၢအဃိန့ၣ်ကူၣ်တၢ်တသ့ဘၣ်.” ကတိၤဒိ ၂ဝ:၁ လၢယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲဟံၣ်ဖိဃီဖိအပူၤန့ၣ်, […]

Read more →