ယွၤသ့ၣ်ညါနၤဒီးအသးအိၣ်နၤ ~ God Knows You And Has Compassion For You

လါအီကူး ၂၇, ၂၀၂၁ ယွၤသ့ၣ်ညါနၤဒီးအသးအိၣ်နၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၉, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၀, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၁:၁, ၂ကရံၣ်သူး ၁:၁၂-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၁၃-၂၂ “ဒ်ပၢ်သးအိၣ်အဖိအလံၤအသိးန့ၣ်, ယွၤသးအိၣ်ပှၤလၢအပျံၤအီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သ့ၣ်ညါပနီၢ်ခိလီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲလၢပမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အကမူၣ်လီၤ”. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၁၃-၁၄ […]

Read more →