သးပ့ၤနီၣ်ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤတဂ့ၤ ~ Never Forget All God’s Good Deeds

လါအီကူး ၂၆, ၂၀၂၁ သးပ့ၤနီၣ်ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤတဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၆, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ်၂၇, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ်၂၈, ၂ကရံၣ်သူး ၁:၁-၁၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၁-၁၂ “ယသးဧၢ, စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. ဒီးအတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ်မ်နသုတသးပ့ၤနီၣ်နီတမံၤတဂ့ၤ.” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၂ လၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤလၢအဘၣ်ယၤတဖၣ်ယပလၢၢ်ဘၣ်အါမး, ယမ့ၢ်ဂံၢ်ဒွးထီၣ်တလၢာ်ဒၣ်လဲာ် ဘၣ်. […]

Read more →