ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤဒီးသးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤ ~ Worship And Sing Praises To God

လါအီကူး ၁၇, ၂၀၂၁ ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤဒီးသးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ရ:၁၁-၂၂, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၈,၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၉, ၁ကရံၣ်သူး ၁၁:၂-၃၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၈:၁-၉ “ကိးထီၣ်ယွၤလၢတၢ်သးခု, ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ, ကိးပသူထီၣ်, ဒီးသူၣ်ဖှံသးညီ, ဒီးသးဝံၣ်ထီၣ်တၢ်တက့ၢ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၈:၄ ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ, […]

Read more →