ကတိၤဒိၣ်လိာ်သုသးလၢတၢ်နၢမူအစီအဆှံ ~ Greet One Another With A Holy Kiss

လါအီကူး ၂၅, ၂၀၂၁ ကတိၤဒိၣ်လိာ်သုသးလၢတၢ်နၢမူအစီအဆှံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ်၂၅, ၁ကရံၣ်သူး ၁၆:၅-၂၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၁၈-၂၈ “ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်ကတိၤဒိၣ်သုလီၤ. ကတိၤဒိၣ်လိာ်သုသးလၢတၢ်နၢမူစီဆှံတက့ၢ်. ယၤ, စီၤပီလူးကွဲးတၢ်လၢယစုဒၣ်ယဲ, ဒီးကတိၤဒိၣ်တၢ်လီၤ”.၁ကရံၣ်သူး ၁၆:၂၀-၂၁ ပှၤကိးဂၤဒဲးလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဒီးတၢ်ကတိၤဒိၣ်လိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၇ […]

Read more →