နမ့ၢ်ခရံာ်အလံာ်ပရၢ ~ You Are The Letter Of Christ

 လါအီကူး ၂၉, ၂၀၂၁ နမ့ၢ်ခရံာ်အလံာ်ပရၢ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၃:၂၁-၂၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၅:၁-၁၉, ၂ကရံၣ်သူး ၂:၁၂-၁၇, ၂ကရံၣ်သူ ၃:၁-၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၁-၁               “သု၀ဲသ့ၣ်သုမ့ၢ်ပလံာ်ကွဲးအသးလၢပသးအလိၤဒီးပှၤကညီသ့ၣ်ညါ၀ဲဒီးဖး၀ဲခဲလၢာ်လီၤ.” ၂ကရံၣ်သူး […]

Read more →