အီထဲကစၢ်ယွၤအလီခီ ~ Drink Only The Cup Of The Lord

လါအီကူး ၁၆ အီထဲကစၢ်ယွၤအလီခီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၅:၂-၁၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၆, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ရ:၁-၁၀,  ၁ကရံၣ်သူး ၁ဝ:၁၄-၃၃, ၁ကရံၣ်သူး ၁၁:၁, ကတိၤဒိ ၂ဝ:၅-၁၄ “သုအီကစၢ်အလီခီဒီးတၢ်နါအလီခီတသ့ဘၣ်. သုအီၣ်တၢ်လၢကစၢ်အမ့ၤလၣ်ဒီးတၢ်နါအမ့ၤလၣ်တသ့ဘၣ်.”၁ကရံၣ်သူး ၁ဝ:၂၁ […]

Read more →