တၢ်အိၣ်မူသကိး ~ Better Together

လါအီကူး ၁၂, ၂၀၂၁ တၢ်အိၣ်မူသကိး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၄, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၅, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၆, ၁ကရံၣ်သူး ရ:၁၇-၃၅, ကတိၤဒိ ၁၉:၂၃-၂၉, ကတိၤဒိ ၂ဝ:၁-၄ “ပှၤခံဂၤဂ့ၤန့ၢ်ပှၤတဂၤတက့ၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →