တၢ်ဃူတၢ်ဖိးမၤလၤကပီၤယွၤ ~ Unity Brings Glory To God

လါအီကူး ၃၀, ၂၀၂၁ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးမၤလၤကပီၤယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၅:၂၀-၂၇, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၆, ၂ကရံၣ်သူး ၃:၇-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၁၉-၃၀ ‘‘မ်ယွၤအလၤကပီၤကအိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်, မ်ယွၤကသးခုလၢအမၤတၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၃၁ တၢ်ကတိၤဖိတဘီဟဲနုာ်လၢယနၢ်ပူၤဒ်အံၤ, ‘‘ယလီကီက့ၤယဖိမုၣ်ဒိၣ်မးလီၤ’’ ဖဲဘၣ်တနံၤ […]

Read more →