တၢ်မၤစၢၤဟဲလၢယွၤ ~ Our Help Comes From The Lord

လါအီကူး ၂၁, ၂၀၂၁ တၢ်မၤစၢၤဟဲလၢယွၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၃, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၅, ၁ကရံၣ်သူး ၁၄:၂၀-၄၀, ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၁:၁-၈  “ဒီးစီၤအၤစါကိးထီၣ်ယွၤကစၢ်ဒီးစံး၀ဲဒၣ်, ယွၤဧၢ, လၢအအါမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢအစှၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, […]

Read more →