တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ

အနွံ ၁၃ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ အဝဲသ့ၣ်ဒိကနၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤ, ဒီးဃုသ့ၣ် ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ကွဲးအသးစီဆှံကိးနံၤဒဲး… မၤတၢ် ၁၇:၁၁ (ခ့ခါကျိာ်) ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးထီအပူၤ န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကီဒိၣ်မးလီၤ. လၢယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ, ယဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ လံာ်စီဆှံတၢ်မၤလိ အါန့ၢ်အနံၣ် ၁၀ လံလီၤ. တဘျီတခီၣ်, ယမ့ၢ်သံ ကွၢ်တၢ်လၢပကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, […]

Read more →

စာနာခြင်း

အပတ်စဥ် – ၁၂ စာနာခြင်း အချုပ်အခြာစကားဟူမူကား၊ သင်တို့အပေါင်းသည်စိတ်တညီ တညွတ်တည်းရှိကြလော့။ စိတ်ကြင်နာခြင်း၊ ညီအစ်ကိုချင်းကဲ့သို့ ချစ်ခြင်း၊ သနားစုံမက်ခြင်း၊ စိတ်နှိမ့်ချခြင်းရှိကြလော့။ ၁ပေ ၃း၈ ယခုအခါ ဘ၀အသက်တာတွင် တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာပျော်ရွှင် အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းသည် အခြားသောအရာများထက်အရေး ကြီးကြောင်း […]

Read more →

တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး

အနွံ ၁၂ တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး မ်ပှၤခဲလၢာ်ကဲထီၣ်ပှၤသးတဖျၢၣ်ဃီ, ပှၤဒိးဃုာ်တၢ်, ပှၤအဲၣ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်, ပှၤသးကညီၤတၢ်, ပှၤဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ်တက့ၢ်. ၁ပ့းတရူး ၃:၈ ခ့ခါဆၢကတီၢ်အံၤ, ပနၢ်ဟူဘၣ်ထီဘိလၢ ပကဘၣ်ပာ်ဝဲပနီၢ်ကစၢ် အတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤ အကါဒိၣ်န့ၢ်ဒံးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ် တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢပကဘၣ်ကဟုကယာ်ဒီးဒုးဒိၣ်ထီထီၣ်ပသးဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးလၢပတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အပူၤလီၤ. တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသး မ့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ် […]

Read more →

စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း

အပတ်စဥ် ၁၁ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း အိုထာ၀ရဘုရား၊ ယခုတန်ပါ၏။ အကျွန်ပ်အသက်ကို သိမ်းယူ တော်မူပါ။ အကျွန်ပ်သည်ဘိုးဘေးတို့ထက်သာ၍ မကောင်းပါ။ ဓမ္မရာဇဝင်​တတိယစောင် ၁၉း၄(ခ) စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုခံစားရသောသူများသည် ကျွန်ပ်တို့ ကရင် ယဥ်ကျေးမှုနှင့်ယုံကြည်မှုများတွင် အသရေမရှိဟုထင်မြင်တတ် သောကြောင့်မိမိအကြောင်း(သို့)သူတို့ချစ်ရသောသူ၏အကြောင်း နှင့်ပက်သက်၍ ပြောပြဖွင့်ဆိုအကူညီတောင်းရန် […]

Read more →

တၢ်သးဟးဂီၤ

အ​​နွံ ၁၁ တၢ်သးဟးဂီၤ ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အါလံ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ယွၤဧၢ, ဟံးထီၣ်ယသးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယတဂ့ၤန့ၢ်ဘၣ်ယပၢ်တဖၣ်ဘၣ်. ၁စီၤပၤ ၁၉:၄ခ ကီဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢကတဲဖျါထီၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သးဟးဂီၤလၢ အတူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢအနီၢ်ကစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤလၢအအဲၣ် ဘၣ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်တူၢ်ဘၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, […]

Read more →

၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၁၀ ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်း ထာ၀ရဘုရား၌ မွေ့လျော်ခြင်းရှိလော့။ သို့ပြုလျှင်၊ စိတ်နှလုံး အလိုပြည့်စုံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူမည်။ ဆာလံ ၃၇း၄ ကျွန်ပ်သည်အသင်းတော်၊ ဆေးရုံနှင့် သာသနာတာ၀န်များနှင့်အ လုပ်များသောအခါ ဘုရားရှင်၏မျက်မှောက်တော်၌ ၀မ်းမြောက် ပျော်ရွှင်ရန် ခက်ခဲသောအချိန်များရှိခဲ့ပါသည်။ “သေသည့်တိုင် အောင်ဘုရားရှင်အတွက် […]

Read more →

တၢ်မုာ်လၤသးခု

အနွံ ၁၀ တၢ်မုာ်လၤသးခု ဃုနတၢ်သးခုလၢယွၤအပူၤတက့ၢ်. ဒီးအဝဲကဟ့ၣ်နၤတၢ်လၢ နသးဆၢန့ၢ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၇:၄ (ခ့ခ့ါကျိာ်) အဘျီအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ယတပလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သးခုလၢယွၤအဂီၤထံး ဖဲ ယတၢ်မၤအါလၢ ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ယတၢ်မၤလီၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ဆါ ဟံၣ်, ဒီး ကီၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤတဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ယနၢ်ဟူ […]

Read more →