နကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ် ~ When Will You Comfort Us?

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၄ နကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၅ဝ:၁၁-၄၆, ယံးရမံယၤ ၅၁:၁-၁၄, ၂တံၤမသ့း ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၉-၉၆ ‘‘ယဆၢနတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတုၤယသးလီၤဘှါလီၤ. ယကွၢ်လၢ်နကလုၢ်ကထါအကျဲလီၤ. ယမဲာ်လၢာ်လၢနကလုၢ်နကထါအဃိ ဖဲယစံးနကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၁-၈၂  လါယူၤလံ ၁၃, ၂၀၂၁ – […]

Read more →

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ~ The Truth

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၄၉:၇-၃၉, ယံးရမံယၤ ၅၀:၁-၁၀, ၂တံၤမသ့း ၂, ကတိၤဒိ ၂၅:၂၁-၂၈, ကတိၤဒိ ၂၆:၁-၂ ‘‘ကျဲးစၢးကဲထီၣ်လၢပှၤဘၣ်ယွၤအသး, ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအမဲာ်ဆှးအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်, ပှၤနီၤဖးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်အကထါ အဆၢတီတီလိၤလိၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’ ၂တံၤမသ့း ၂:၁၅  […]

Read more →

ပဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, တၢ်အဲၣ်, ဒီး တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ ~ We Have A Spirit Of Power, Love, And Self-Control

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၂ ပဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, တၢ်အဲၣ်, ဒီး တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၄၈, ယံးရမံယၤ ၄၉:၁-၆, ၂တံၤမသ့း ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၁-၈၈ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤလၢပသးသုၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်ပသးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီးတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤလီၤ.’’၂တံၤမသ့း ၁:၇ ပကထံၣ်ဘၣ်လၢလံာ်တံၤမသ့းအံၤမ့ၢ်စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစီၤတံၤမသ့းလၢ, […]

Read more →

ခရံာ်အပှၤသုးဖိ ~ Christian Gladiators

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၁ ခရံာ်အပှၤသုးဖိ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၄၆, ယံးရမံယၤ ၄၇, ၁တံၤမသ့း ၆:၃-၂၁,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၇၃-၈၀  “တၢ်နာ်အတၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤန့ၣ်, ဒုးတက့ၢ်. ဂုာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်မူအထူအယိာ်တက့ၢ်. တၢ်ကိးတ့ၢ်နၤလၢအ၀ဲန့ၣ်အဂီၢ်, ဒီးနအၢၣ်လီၤအီလီၤလံတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဂ့ၤလၢပှၤအုၣ်အသးအါဂၤအမဲာ်ညါလီၤ.” ၁တံၤမသ့း ၆:၁၂  တၢ်ဒုးအိၣ်၀ဲအါမးလၢပဒုးအီၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယဒုးတၢ်ဒုးအါမးလၢယသးသမူအပူၤ […]

Read more →

ဟ့ၣ်ဆၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ် ~ Give Back To God What Is Best

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀ ဟ့ၣ်ဆၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၄၃, ယံးရမံယၤ ၄၄, ယံးရမံယၤ ၄၅, ၁တံၤမသ့း ၅, ၁တံၤမသ့း ၆:၁-၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၆၅-၇၂ ‘‘ယွၤဧၢ, ဒ်နကလုၢ်ကထါအသိးန့ၣ်နမၤဂ့ၤနခ့နပှၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၆၅ […]

Read more →

လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ပကနာ်န့ၢ်ဒီးဒိးသန့ၤပသးလၢမတၤလဲၣ် ~ Whom Would We Trust And Depend On In Times Of Crisis?

  လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၉ လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ပကနာ်န့ၢ်ဒီးဒိးသန့ၤပသးလၢမတၤလဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -ယံးရမံယၤ ၄ဝ:ရ-၁၆, ယံးရမံယၤ ၄၁, ယံးရမံယၤ ၄၂,၁တံၤမသ့း ၄, ကတိၤဒိ ၂၅:၁၁-၂၀ ‘‘တၢ်သန့ၤအသးလၢ ပှၤလီတၢ်လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအမုၢ်တနံၤန့ၣ် မၤသးဒ်မဲကၢ်အသးတဘ့ၣ်ဒီး ခီၣ်လၢအဆၢလီၤတလံာ်ကွံာ်အသိးန့ၣ်လီၤ.’’ကတိၤဒိ ၂၅:၁၉ ပဝဲဒၣ်အါဒ်အါဂၤလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ပဒိးသန့ၤထီၣ်ပသးလၢပတၢ်လီၢ်တၢ်လၤ, […]

Read more →

ပိာ်မုၣ်လၢအသူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ ~ Reverent Woman

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၈ ပိာ်မုၣ်လၢအသူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၃၈, ယံးရမံယၤ ၃၉, ယံးရမံယၤ ၄ဝ:၁-၆, ၁တံၤမသ့း ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၅၇-၆၄ ‘‘ဒ်န့ၣ်အသိးပိာ်မုၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်ဘၣ်, ဘၣ်မ့ၢ်ပှၤခိးအသး, ပှၤလၢအကလုၢ်တီလၢတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.’’၁တံၤမသ့း ၃:၁၁ […]

Read more →

ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢအမူဝဲ ~ Your Word Revives Me

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇ ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢအမူဝဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၃၅, ယံးရမံယၤ ၃၆, ယံးရမံယၤ ၃၇, ၁တံၤမသ့း , စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၄၉-၅၆ ‘‘အအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢယဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်, လၢနကလုၢ်ကထါမၤမူထီၣ်က့ၤယၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၅၀ ပတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤတဘျီဘျီမုာ်အသိးတဘျီဘျီပဘၣ်လဲၤခီဖျိနးနးကျံၤကျံၤတုၤပစုကတၢၢ်ခီၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယထီၣ်ကၠိအခါန့ၣ်ယသကိးမုၣ်အိၣ်ဝဲတဂၤလီၤ. အဝဲအတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤန့ၣ်ကီခဲဝဲဒိၣ်မး […]

Read more →

ယွၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်မုၢ်လၢ် ~ God’s Affirmation Of Hope

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၆ ယွၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်မုၢ်လၢ်  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၃၂:၂၆-၄၄, ယံးရမံယၤ ၃၃, ယံးရမံယၤ ၃၄, ၁တံၤမသ့း ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၄၁-၄၈  ‘‘ကွၢ်ကွၢ်, ယၤ, ယွၤအံၤယမ့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ခဲလၢာ်အကစၢ်လီၤ. တၢ်ကီတၢ်ခဲတမံၤမံၤအိၣ်ဒီးယၤဘၣ်ကသ့ဧါ.”ယံးရမံယၤ၃၂:၂၇ ဝံယံးရမံယၤမၤတၢ်ဖဲကီၢ်ယူဒၤ, […]

Read more →

အိၣ်ခိးလၢကက့ၤကဒါက့ၤဆူဟံၣ် ~ Waiting To Return Home

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅ အိၣ်ခိးလၢကက့ၤကဒါက့ၤဆူဟံၣ်  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်-ယံးရမံယၤ ၃၁:၁၅-၄၀, ယံးရမံယၤ ၃၂:၁-၂၅, ၂သ့းစၤလနံ ၃, ကတိၤဒိ ၂၅:၁-၁၀ ‘‘ယွၤစံးဒ်အံၤ, ကီၤနကလုၢ်လၢဟီၣ်တၢ်, ဒီးနမဲာ်လၢမဲာ်ထံတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နမၤတၢ်ကအိၣ်ဒီးအဘူးအလဲလီၤ. ယွၤစံး၀ဲဒၣ်, ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ကဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢအဒုၣ်အဒါအကီၢ်ပူၤလီၤ.’’ ယံးရမံယၤ ၃၁:၁၆  ခဲသံၣ်ဘၢၣ်ခလံၣ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်အမဲရကၤပှၤနၢ်တအၢလၢအမၤလီၤနံၤတၢ်အဆိကတၢၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →