နီၢ်သးကသံၣ်သရၣ် ~ A Spiritual Doctor

အနွံ ၂၀ နီၢ်သးကသံၣ်သရၣ် ယၡါယၤ ၆:၈ – ဒီးယနၢ်ဟူယွၤအကလုၢ်စံးဝဲဒၣ်, ယကမၢလီၤမတၤတဂၤလဲၣ်. ဒီးမ့ၢ်မတၤကလဲၤလၢပဂီၢ်လဲၣ်. ဒီးယစံး, ကွၢ်ကွၢ်, ယၤလီၤ. မၢလီၤယၤတက့ၢ်.                   ယဒိၣ်ထီၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအသူၣ်ထီၣ်အသးလၢခရံာ်အပူၤ, ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢယွၤအတၢ်မၤအပူၤလီၤ. ယဖံယဖု, ယမုၢ်ဂၢ်, ဖါ တံၢ်, […]

Read more →

ယွၤအတၢ်ဃုထၢလီၤဆီလၢယဂီၢ် ~ God’s Special Calling for Me

အနွံ ၁၉ ယွၤအတၢ်ဃုထၢလီၤဆီလၢယဂီၢ် ယံးရမံယၤ ၁:၄-၅ – ‘‘လၢယတချုးတ့လီၤဒံးဘၣ်နၤလၢပှၤဟၢဖၢပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီး, ယသ့ၣ်ညါနၤ, ဒီးနတချုးဟးထီၣ်ဒံး ဘၣ်လၢပှၤဒၢလီၢ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီး, ယပာ်နၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်, ဒီးပာ်နၤလၢဝံတဂၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဝံယံးရမံယၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဟဲလီၤစၢၤလၢပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အစၢၤအသွဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲကစၢ်ယွၤကိးအီၤလၢကမၤအတၢ်န့ၣ်အဝဲစံးဝဲ, ‘‘အၣ်လါ, ကစၢ်ဧၢ, ကွၢ်ကွၢ်, ယကတိၤတၢ်တသ့ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမ့ၢ်ဖိသၣ်တဂၤလီၤ.’’ […]

Read more →

မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ ~ Hope in the LORD

အနွံ ၁၈ မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၀:၇ – ‘‘မ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိမုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, ဒီးတၢ်အုၣ်တၢ်ခီၣ်အလၢအပှဲၤအိၣ်ဒီးအီၤလီၤ.’’                               ဖဲ ၂၀၁၄ နံၣ်အပူၤ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအဒိၣ်အမုၢ်အိၣ်ထီၣ်လၢ ယသးပူၤတမံၤလၢအမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကဟုကယာ်ဖိသၣ်တဖၣ် လၢ တအိၣ်ဘၣ်ဒီးမိပါ […]

Read more →

တၢ်စံးပတြၢၤဒီးတၢ်စံးဘျုးယွၤအစိအကမီၤ ~ Thanking and Praising God

အနွံ ၁၇ တၢ်စံးပတြၢၤဒီးတၢ်စံးဘျုးယွၤအစိအကမီၤ  ဖံလံးပံၤ ၄:၆ – ‘‘သုတဘၣ်ယိၣ်တၢ်နီတမံၤတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ် ဒီးလၢတၢ်ဃ့ကညးအိၣ်ဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢသုတၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်တက့ၢ်. ယမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤပတီၢ်မုၢ်တဂၤလီၤ. သနာ်က့ယွၤအဲၣ်ယၤအါမးလီၤ. ယအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤယဲ တၢ်လဲၤခီဖျိအကီအခဲတခါလၢ ယသးပ့ၤနီၣ်တသ့နီတဘျီဘၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီယဖိအပၢ်ကိးယၤလၢလီတဲစိဒီးစံးဝဲ, ‘‘ပှၤတဂၤကဟဲထံၣ်နၤလၢဟံၣ်အဃိ အိၣ်ခိး အီၤလၢဟံၣ်တက့ၢ်.’’ ယသ့ၣ်ညါတဘျီဃီလၢအဝဲကဟဲက့ၤကိး […]

Read more →

မ့ၢ်ပထုးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်မၤစၢၤပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤနီၢ်နီၢ်လံဧါ ~ Are We Procrastinating in Helping the Needy?

အနွံ ၁၆ မ့ၢ်ပထုးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်မၤစၢၤပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤနီၢ်နီၢ်လံဧါ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၂:၃-၄ – ‘‘စံၣ်ညီၣ်န့ၢ်ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ, ဒီးပှၤဖိၣ်ဃဲ, စံၣ်ညီၣ်တီ ပှၤဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်, ဒီးပှၤဖှီၣ်ဖိ ယာ်ဖိန့ၣ်တက့ၢ်. မၤပူၤမၤဖျဲးပှၤဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်ဒီး ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ, မၤထူၣ်ဖျဲးအီၤလၢပှၤတတီတလိၤအစုပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’ ဒ်ယမ့ၢ်ကီၢ်တကူၣ်ပိာ်မုၣ်ကရၢပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အကျါတဂၤအသိး ယကကဟုကယာ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပိာ်မုၣ် လၢဘၣ်ဖှီၣ် ဘၣ်ယာ်, ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ, […]

Read more →

ဟံးဃာ်ပသးလၢတၢ်မူအပူၤ ~ Preserve Our Life Among the Living

အနွံ ၁၅ ဟံးဃာ်ပသးလၢတၢ်မူအပူၤ ပပၢ်ကစၢ်ယွၤဒုးလဲၤဖျိပှၤမ့ၣ်အူဒီးထံဝံၤဒုးဟဲထီၣ်ပှၤဆူတၢ်အါအလီၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆:၉(က) – “ဟံးဃာ်ပသးလၢတၢ်မူအပူၤ” ပစံးဘျုးပပၢ်ကစၢ်ယွၤ လၢအဆှၢခီဖျိပှၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤလိၢ်လီၤလးအဃိလီၤ. ယသးအိၣ်အုၣ်ယသးလၢ ယပှၤဟံၣ်ဖိ ဃီဖိဒီးယပှၤကလုာ်လၢ ပတၢ်လဲၤခီဖျိကီကီခဲခဲလၢ ဒဲကဝီၤတဖၣ်အပူၤအဂ့ၢ်တနီၤမ့ၢ်ဒ်လာ်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. အဆိယသးအိၣ် ဟ့ၣ်နီၤလီၤလံာ်စီဆှံဖိသၢတီၤလၢယဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤ ခီဖျိပှၤလၢယအဲၣ်ဒိၣ်မးအကျါသၢဂၤလၢအလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ယပါသရၣ်ဒိၣ်ကၠီန့ၢ်ထူဟ့ၣ်ယၤလံာ်စီဆှံအဆၢ ရိမ့ၤ ၁၂:၁၂ […]

Read more →

ပျဲနမ့ၣ်အူဒၢကပီၤထီၣ် ~ Let Your Light Shine Brightly

အနွံ ၁၄ ပျဲနမ့ၣ်အူဒၢကပီၤထီၣ် မးသဲ ၅:၁၄-၁၆ – ‘‘သုဝဲဒၣ်အံၤသုမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အကပီၤလီၤ. ဝ့ၢ်တဝ့ၢ်အိၣ်ဝဲလၢကစၢၢ်ဒီခိၣ်န့ၣ်အိၣ်တဒၢတသ့ဘၣ်. ပှၤဒွဲၣ်ထီၣ်မ့ၣ်အူဒၢ, ဒိီးပာ်အီၤလၢနာ်အဖီလာ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. မ့ၢ်ပာ်အီၤလၢမ့ၣ်အူဒၢအလီၢ်အဖီခိၣ်, ဒီးကပီၤထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢဟံၣ်ပူၤခဲလၢာ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး သုတၢ်ကပီၤန့ၣ်ဒုးကပီၤထီၣ်အီၤလၢပှၤကညီအမဲာ်ညါ ဒ်သိးအကထံၣ်ဘၣ်သုမၤတၢ်ဂ့ၤ, ဒီး စံးထီၣ်ပတြၢၤသုပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.’’ ယဟဲတုၤကီၢ်အမဲရကၤ ဖဲနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၅သီ, […]

Read more →

ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃံလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ ~ God Makes Everything Beautiful in Its Time

အနွံ ၁၃ ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃံလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၃:၁၁ – ‘‘ယွၤမၤကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဒီးအဃံအလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲဒီးပာ်တၢ်အထူအယိာ် လၢအသးကံၢ်ပူၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်လၢယွၤမၤဝဲလၢအခီၣ်ထံးပၢၢ်လၢအကတၢၢ်န့ၣ်ပှၤကညီအနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်.’’                              ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ် ယမၤတၢ်လၢကီၢ်ဒဝဲၢ်ဘျံးခရံာ်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤပှဲၤထီၣ် ၃နံၣ် ဝံၤယဟးထီၣ် တၢ်မၤဒီးယဆိကမိၣ်လၢယကဟဲအိၣ်ဘၣ်က့ၤဒီးယဝၤလၢကီၢ်အမဲရကၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤယလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီး ကီၢ်အမဲရ ကၤမီၢ်သီဝဲၤဒၢးပှၤကူၣ်လိာ်တၢ် […]

Read more →

အိၣ်ဃိကလာ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်ယွၤတက့ၢ် ~ Be Still and Know That I Am God

အနွံ ၁၂ အိၣ်ဃိကလာ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်ယွၤတက့ၢ်  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁၀ – ‘‘အိၣ်ဃိကလာ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်ယွၤတက့ၢ်. ယကအိၣ်ထီၣ်ထီလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ, ယကအိၣ်ထီၣ်ထီလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလီၤ.’’                               လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ စီၤကိးရးလၢအဟဲလီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်လၢ စီၤလ့ၤဝံလီၤ. စီၤလ့ၤဝံန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲစီၤယၤကိာ်ဒီး နီၢ်လ့အၤအဖိခွါ န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢစီၤယၤကိာ်အံၤမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢယအဲၣ်ဘၣ်အီၤဒိၣ်မး န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

ကိးထီၣ်ယွၤလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ ~ In My Distress I Call to the Lord

အနွံ ၁၁ ကိးထီၣ်ယွၤလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅ဝ:၁၅ – ‘‘ဒီးလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအမုၢ်တနံၤန့ၣ်ကိးထီၣ်ယၤတက့ၢ်. ဒီးယကမၤပူၤဖျဲးနၤ, ဒီးနကမၤလၤကပီၤယၤလီၤ.’’  ကစၢ်ယွၤမၤတီအကလုၢ်ထီဘိဘၣ်ဆၣ်ပဝဲဒၣ်ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ပသးဒ့ဒီထီဘိလၢပတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၉ လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၅သီ, ယနီၢ်ကစၢ်ဃုာ်ဒီးပှၤမၤသကိးတၢ်ဖိခဲလၢာ် လၢ ခီၣ်လရၣ်ဒိၣ် အဖရံၣ်ကဲၣ်န် တၢ်ကရၢကရိ (Colorado […]

Read more →