တၢ်ခံးတၢ်နၤအစိကမီၤလၢအမၤတံာ်တာ်ပှၤ ~ Darkness That Engulfs Us

အနွံ ၃၉ တၢ်ခံးတၢ်နၤအစိကမီၤလၢအမၤတံာ်တာ်ပှၤ ၁ပ့းတရူး ၅:၈ – ‘‘ကီၤသုသးတက့ၢ်. ဆိးသီတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်ခ့ယုၢ်ကညီၤရုၢ်ရုၢ်အသိးန့ၣ်, သုဒုၣ်သုဒါမုၣ်ကီၤလံၢ်ဟးဝ့ၤဝီၤဃုပှၤလၢအကယူၢ်လီၤဝဲလီၤ.’’ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢတၤပပှၤကညီဖိတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်အူတၢ်သမူတဖၣ် ဒီး တၢ်ဝံတၢ်နါစိကမီၤလုၢ်ဘၢတၢ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲယအိၣ်ဝဲနွံနံၣ်အခါ တၢ်ကဲထီၣ်အသးနီၢ်နီၢ် လၢပသဝီပူၤတၢ်ဂ့ၢ်ဖိလီၤ. ယမိၢ်အတခွါ, […]

Read more →

ယွၤစံးဆၢယတၢ်ကိးထီၣ်အီၤ ~ The LORD Answered My Call for Help

အနွံ ၃၈ ယွၤစံးဆၢယတၢ်ကိးထီၣ်အီၤ  ယံးရမံယၤ ၃၃:၃ – ‘‘ကိးထီၣ်ယၤတက့ၢ်, ဒီးယကစံးဆၢနၤ, ဒီးယကဒုးနဲၣ်နၤ လၢတၢ်အဒိၣ်အထီ, ဒီးတၢ်လီၤလးတဖၣ်, လၢနတသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.’’                               ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လီၤလးလၢယဂီၢ်လၢယတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် သတူၢ်ကလာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဝဲလၢ ထါမဟ့ ပှၤဘၣ်ကီ ဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

ဝံသးစူၤပျၢ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ် ~ Please! Let My People Go!

အနွံ ၃၇ ဝံသးစူၤပျၢ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ် ၂မိၤၡ့ ၅:၁  – ‘‘လၢခံက့ၤဒီး, စီၤမိၤၡ့ဒီးစီၤအၤဟရိၣ်လဲၤနုာ်ဒီးစံးဘၣ်ဖၤရိၤ, ယွၤပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအကစၢ်စံးဒ်အံၤ, ပျၢ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒ်သိးအကလဲၤမၤဘူၣ်တၢ်လၢယၤလၢပှၢ်လၢ်ကျါန့ၣ်တက့ၢ်.’’                                                       ဖဲ လါမးၡး ၂၇ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်န့ၣ်ယက့ၤတုၤဘၣ်လၢယနီၢ်ကစၢ်အထံအကီၢ်, ဖဲမုၢ်တြီၤကီၢ်ရ့ၢ်ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်, ဒ့ၣ်ဘူးနိၣ်သဝီ, […]

Read more →

ဂံၢ်နတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ ~ Count Your Blessings & Give Thanks

အနွံ ၃၆ ဂံၢ်နတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ  ၂ၡမူၤအ့လး ၂၂:၃-၄ – ‘‘ယလၢၢ်အကစၢ်, ယကသန့ၤယသးလၢအီၤ, ယကတီၤတဘ့ၣ်, ယတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤ အနၢၢ်, ယတၢးထီၣ်ထီ, ယအိၣ်တဒၢအလီၢ်, ယပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤ, နအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်မၤဆူၣ်လီၤ. ယကိးထီၣ်ယွၤလၢ အဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ, ဒီးယကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢယဒုၣ်ယဒါလီၤ.’’ ယမိယပါမ့ၢ်ပှၤသုးက့ယဲၢ်ဖိ ဒီးယဲယအိၣ်ဖျဲၣ်စ့ၢ်ကီးလၢသုးက့ယဲၢ်ဖဲ […]

Read more →

မ့ၢ်အူဒၢ ဒီး တၢ်ကပီၤ မၤပူၤဖျဲးယၤ ~ The Light and the Lamp Delivered Me

အနွံ ၃၅ မ့ၢ်အူဒၢ ဒီး တၢ်ကပီၤ မၤပူၤဖျဲးယၤ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၀၅ – ‘‘နကလုၢ်ကထါန့ၣ်မ့ၢ်မ့ၣ်အူဒၢတဖျၢၣ်လၢယခီၣ်အဂီၢ်, ဒီးတၢ်ကပီၤတဖျၢၣ်လၢ ယကျဲအဂီၢ်လီၤ.’’                              ဖဲ ၁၉၉၆ နံၣ် ယဖျိထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိဝံၤဒီးယလဲၤဟးလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်, ဒီးတနံၣ်ဃီန့ၣ်ယဟဲက့ၤဆူကီၢ်ပယီၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးပဟဲက့ၤ ဝဲဒၣ်ပသကိးယဲၢ်ဂၤန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ် ~ Give Thanks for Everything He Has Done

အနွံ ၃၄ လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ် ၁ သ့းစၤလနံ ၅:၁၆-၁၈ – ‘‘သူၣ်ဖှံသးညီတဘိယူၢ်ဃီတက့ၢ်. ဘါထုကဖၣ်တၢ်တထံၣ်ဃီတက့ၢ်. လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံးထီၣ်ပတြၢၤ တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤလၢသုဂီၢ်လီၤ.’’                               ယတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢဟီၣ်ခိၣ်တစိၢ်ဖိအံၤ, ယမ့ၢ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်မူထဲ အဘီၣ်အညီဧိၤန့ၣ်ဒီး […]

Read more →

ယွၤမၤပူၤဖျဲးယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သံ “နၤတနၤ” ~ The Night God Rescued Me from Death

အနွံ ၃၃ ယွၤမၤပူၤဖျဲးယဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သံ “နၤတနၤ” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၂:၄-၅ – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဒုးသးခုယၤလၢနမၤတၢ်အဃိ, ယွၤဧၢ, လၢတၢ်လၢနမၤလၢနစုတဖၣ် အဃိန့ၣ်ယကသူၣ်ဖှံသးညီလီၤ. နမၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဆံးဒိၣ်လဲၣ်, ယွၤဧၢ, နကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတၢ်န့ၣ်ယိာ်မးလီၤ.’’ ယမိၢ်ယပၢ်မ့ၢ်ပှၤလုၢ်အီၣ်လီၤအနီၢ်ခိသးသမူလၢတၢ်မၤအီၣ်မုာ်မၤအီၣ်ဝဲၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ သးသမူအတၢ်လဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးယပၢ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ […]

Read more →

ယွၤတသးပ့ၤနီၣ်ပှၤဒီးတညိကွံာ်ပှၤဘၣ် ~ God Did Not Forget Us or Forsake Us

အနွံ ၃၂ ယွၤတသးပ့ၤနီၣ်ပှၤဒီးတညိကွံာ်ပှၤဘၣ် သးသယုၢ်တၢ် ၃:၃၁-၃၂ – ‘‘ယွၤတညိကွံာ်တၢ်လီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်. မၤနးမၤဖှီၣ်တၢ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ကသူၣ်ကညီၤသးကညီတၢ်ဒ်အဘျုးဒိၣ်အဖှိၣ်အါအိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.’’ စးထီၣ်လၢယသ့ၣ်ညါတၢ်န့ၣ် ယန့ၢ်ဘၣ်မိၢ်ပၢ်အတၢ်အဲၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤ. ဖဲယနၢ်ပၢၢ်တၢ်အါထီၣ်ဒီး ယသ့ၣ်ညါယွၤအတၢ် အဲၣ်အါထီၣ်ခီဖျိ ယမိမိပါပါအတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲယၤအဃိလီၤ. ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အါမံၤလၢ ယမိယပါ အတၢ်အိၣ်မူပူၤအကျါ တၢ်လၢအိၣ်တ့ၢ်လၢယသးပူၤန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်အဲၣ်ယွၤအါထီၣ်, […]

Read more →

ပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့အသိး ~Wisely Redeem the Time

အနွံ ၃၁ ပှ့ၤက့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့အသိး အ့ဖ့းစူး ၅:၁၆ – ‘‘ပှ့ၤက့ၤအဆၢကတီၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အအၢအသီလီၤ.’’ ဖဲယနီၢ်ဆံးကတီၢ်, ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢသဝီဆံးဆံးတဖျၢၣ်အပူၤ, ယထီၣ်ဘၣ်တီၤကၠိ, ယမၤလိဘၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိ,  ယလိာ်ကွဲဘၣ်ဒီးတံၤသကိးတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢမၤမုာ်ယသးဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤယနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်တၢ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါလၢ ထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးသ့ၣ်တဖၣ်အါထီၣ်, တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအါထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်, ပသဝီဘၣ်သုးအသးဝဲလၢတၢ်လီၢ် တတီၤဘၣ်တတီၤအဃိ […]

Read more →

တၢ်မဲာ်ဆှးအလၢၢ်ထူၣ် ~ Pillar of Shame

အနွံ ၃၀ တၢ်မဲာ်ဆှးအလၢၢ်ထူၣ်  ဧ့ၤဘြံၤ ၁၂:၂ – ‘‘ဒီးပှၤလၢအဒုးကဲထီၣ်ဒီးမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ပတၢ်နာ်, ယ့ၣ်ရှူးတဂၤန့ၣ်, မ်ပကွၢ်ဃီၤတၢ်ဆူအ အိၣ်တက့ၢ်. အဝဲဒၣ်ဒိးထူၣ်စုညါ, ဒီးပာ်တၢ်မဲာ်ဆှးလၢတၢ်နီတမံၤဘၣ်, လၢတၢ်သးခုအိၣ်ပာ်လီၤအသးလၢအမဲာ်ညါအဃိ, ဒီးဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢယွၤအလီၢ်ပစိာ်အစုထွဲတခီလီၤ.’’                               အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်ဘါဝံၤ, ယလဲၤဆူ ဟီၣ်ကီၣ်ဖၠၣ်စိမိၤ ဒီးလဲၤကွၢ်ကီ […]

Read more →