တၢ်အဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤ ~ Loving Our Neighbors

လါအီကူး ၈, ၂၀၂၁ တၢ်အဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၆:၂၀-၃၂, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၇, ၁ကရံၣ်သူး ၄, ကတိၤဒိ ၁၉:၁၃-၂၂ “ပှၤလၢအသးကညီပှၤဖှီၣ်ဖိန့ၣ် ဒုးလိၢ်တၢ်လၢယွၤလီၤ. ဒီးတၢ်လၢအမၤဂ့ၤတၢ်န့ၣ်,ယွၤကဟ့ၣ်ကၣ်အီၤလီၤ.” ကတိၤဒိ ၁၉:၁၇ လံာ်တၢ်ကတိၤဒိမ့ၢ်ဝဲစီၤၡလိၤမိၤအလံာ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်ကတိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ် အံၤပကထံၣ်ဘၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူအတီၤပတီၢ်လီၤဆီလိာ်အသးန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →