တၢ်ညိကွံာ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီလၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ် ~Forsake Personal Desires For God’s Glory

လါအီကူး ၁၃, ၂၀၂၁ တၢ်ညိကွံာ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီလၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၇, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၈, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၉:၁-၁၂, ၁ကရံၣ်သူး ၇:၃၆-၄၀, ၁ကရံၣ်သူး ၈:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၅:၁-၁၁ “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်မ့ၢ်ဒုးလီၤကမၣ်ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒီး, တစိၤဒၣ်ယၤ, တအီၣ်လၢၤဘၣ်တၢ်ညၣ်, […]

Read more →