ငြိမ်းချမ်းခြင်း

အပတ်စဥ် ၃၇ ငြိမ်းချမ်းခြင်း သန်းခေါင်အချိန်၌ ပေါလုနှင့်သိလတို့သည်ပဌနာပြု၍ဘုရားသခင် ကိုချီးမွမ်းလျက်သီခြင်းဆိုလေ၏။ ထောင်ထဲမှာ နှောင်ဖွဲ့ခြင်းကို ခံရသော သူတို့သည်နားထောင်ကြ၏။တမန်တော် ၁၆း၂၅ ကျွန်ပ်၏မိသားစုသည်ငွေရေးကြေးရေးခက်ခဲကြပ်တည်းပါသည်။ ဆန်ဝယ်စားရန်အခြားသူများထံမှငွေချေးယူရပါသည်။ ကျွန်မ၏ ခင်ပွန်းသည်အရက်သေစာစွဲနေသောကြောင့် မိသားစုဝတ်ပြုစည်း ဝေးတွင်မပါဝင်နိုင်တော့ပါ။ သို့သော်ကျွန်မသည် မနက်တိုင်းစော စောထပြီး“ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏။ […]

Read more →

တၢ်တအဲၣ်ဒိးကနၣ်ဃုာ်တၢ်

လွံၢ်​​နွံတနွံ တၢ်တအဲၣ်ဒိးကနၣ်ဃုာ်တၢ် ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ့ၢ်နလၢၤ, ဒီးတကိၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တခုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤဘၣ်အဃိယကထူးပှဲာ်ကွံာ်နၤလၢယကိာ်ပူၤလီၤ. လီၣ်ဖျါ ၃:၁၆ (ခ့ခါကျိာ်) တၢ်တဘျီဖဲယမၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤတခါန့ၣ်, ယစံးလၢယသးအ ပူၤ, ‘‘ဘၣ်မနုၤအဃိယဘၣ်မၤတၢ်အံၤလဲၣ်. ဘၣ်မနုၤယမၤလၢာ်မၤ ဂီၤယတၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲပှၤအဂၤအိၣ်ဒ် တၢ်တဘၣ်ဃးဒီးအီၤလဲၣ်.’’ လီၢ်ခံယနၢ်ပၢၢ်က့ၤလၢတၢ်ဝဲန့ၣ်မ့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အကလုၢ်လၢပတြၢၤ လွဲန့ၢ်ယသး လၢယကပာ်ထီၣ်ထီယသး လၢယမၤတၢ်ဆူၣ်လၢတၢ် […]

Read more →

တၢ်တူၢ်လိာ်

တၢတ​​နွံ တၢ်တူၢ်လိာ် မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တူၢ်လိာ်လိာ်သုသးဒ်ခရံာ်တူၢ်လိာ်သု လၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်.ရိမ့ၤ ၁၅:၇ ကီလၢနဂီၢ်လၢနကတူၢ်လိာ်ပှၤတနီၤဧါ. ပှၤတနီၤန့ၣ်ညီ လၢနကတူၢ် လိာ်သနာ်က့ပှၤတနီၤန့ၣ်ကီလၢနကတူၢ်လိာ်အီၤလီၤ. ဘံၣ်လီၤနမဲာ်ချံ တစိၢ်ဖိဒီးထံၣ်မှံကွၢ် ပှၤတဂၤလၢ ကီခဲလၢနကတူၢ်လိာ်န့ၣ်တက့ၢ်.  ပှၤတဂၤလၢနထံၣ်မှံအံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအီသံးသူကသံၣ်မူၤဘှီးဧါ, ပှၤလၢ အိၣ်ဒီးသးအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်တလၢတပှဲၤဧါ, ပှၤလၢအဲၣ်ဘၢမါ […]

Read more →

မၤနၢၤတၢ်အၢလၢတၢ်ဂ့ၤ ~ Overcoming Evil With Good

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၃၁ မၤနၢၤတၢ်အၢလၢတၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၁၃, လီၣ်ဖျါ ၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၅၀:၁-၅၆ “ပှၤလၢအတတီတလိၤဘၣ်န့ၣ်, ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢအတတီတလိၤဘၣ်တက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအအၢအသီန့ၣ်, ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢ အအၢအသီတက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအတီအလိၤန့ၣ်, ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢအတီအလိၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအစီအဆှံန့ၣ်, ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢအစီအဆှံတက့ၢ်.”လီၣ်ဖျါ […]

Read more →

သ့ၣ်ညါစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ် ~ Praise God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၃၀ သ့ၣ်ညါစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၁၁:၂၂-၃၆, နဃ့မယၤ ၁၂:၁-၄၇, လီၣ်ဖျါ ၂၁,ကတိၤဒိ ၃၁:၂၁-၃၁ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စီၤပၤမၤလိာ်လၢအဂ့ၢ်အကျိၤ ဒီးတၢ်အိၣ်ကျၢၤဝဲလၢ ပှၤသးဝံၣ်တၢ်ဖိအဂီၢ် ကအိၣ်တနံၤအဂီၢ်တနံၤ အဂီၢ်လီၤ.”နဃ့မယၤ ၁၁:၂၃ လံာ်စီဆှံအံၤပာ်ဖျါဝဲ […]

Read more →

ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤ ~ The Good Work Of God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၉ ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၉:၃၈, နဃ့မယၤ ၁၀, နဃ့မယၤ ၁၁:၁-၂၁, လီၣ်ဖျါ ၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၉:၁-၉ “စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. သးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤလၢတၢ်သးဝံၣ်အသီ ဒီးအတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလၢအပှၤစီဆှံအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၉:၁ […]

Read more →

ပၢ်အတၢ်နာ်စီဆှံ ~ The Holy Faith Of Our Fathers

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၈ ပၢ်အတၢ်နာ်စီဆှံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၉:၁-၃၇, လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၈:၇-၁၄ “ဒီးနထံၣ်ဘၣ်ပပၢ်တဖၣ်အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် လၢအဲၤကူပတူးအပူၤ, ဒီးနနၢ်ဟူအတၢ်ကိးပသူထီၣ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်ဆှဲအနံၤ န့ၣ်လီၤ.”နဃ့မယၤ ၉:၉ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတဘျီအခါ တၢ်မၤအသးနီၢ်ကီၢ်လၢယသဝီလီၤ. တၢ်ကစီၣ်ဟဲဝဲဒံးအံၤ […]

Read more →

ပမ့ၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် ~ We Are God’s People

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၇ ပမ့ၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၇:၄-၇၃, နဃ့မယၤ ၈, လီၣ်ဖျါ ၁၈:၁၇-၂၄, လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁-၁၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၈:၁-၆ “အသုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ, စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤတက့ၢ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၈:၂ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ဖဲ ၁၉၇၇နံၣ်အဆၢကတီၢ်, […]

Read more →