ဆံးယံာ်လဲၣ် ~How Long

လါအီကူး ၁, ၂၀၂၁ ဆံးယံာ်လဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၁, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၂:၁-၂၂, ရိမ့ၤ ၁၄:၁၉-၂၃, ရိမ့ၤ ၁၅:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၄၆-၅၂ “ဆံးယံာ်လဲၣ်, ယွၤဧၢ, နကပာ်တဒၢနသးလီၤထူလီၤယိာ်စ့ၢ်ကီးဧါ. နသးထီၣ်ကအီၣ်တၢ်ဒ်မ့ၣ်အူအသိးန့ၣ်ဧါ.” စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →