သိၣ်ဃီၣ်နၤဘၣ်ဆၣ်သးအိၣ်နၤ ~ Rebuke You But Favor You

လါအီကူး ၄, ၂၀၂၁ သိၣ်ဃီၣ်နၤဘၣ်ဆၣ်သးအိၣ်နၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၆:၃၇-၄၃, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၇, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၈, ၁ကရံၣ်သူး ၁:၁-၁၇, ကတိၤဒိ ၁၉:၃-၁၂ “စီၤပၤအသးထီၣ်န့ၣ် မၤသးဒ်ခ့ယုၢ်အသီၣ်ထီၣ်ရုၢ်ရုၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်အသးန့ၣ် မၤသးဒ်ပစီၤထံအိၣ်ဝဲလၢနီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤအဖီခိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.” ကတိၤဒိ […]

Read more →