ကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ် ~ Who God Is

လါအီကူး ၃, ၂၀၂၁ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၅, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၆:၁-၃၆, ရိမ့ၤ ၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉ဝ:၁၁-၁၇  “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကယဲၢ်ပှၤအကလုာ်တဖၣ်အကစၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်တၢ်ဂီၤ, မ့မ့ၢ်ယွၤတ့မူခိၣ်လီၤ. တၢ်လၤကပီၤဒီးတၢ်ကဟုကညီၢ်အိၣ်လၢအမဲာ်ညါ, ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဒီးတၢ်သးခုအိၣ်လၢအလီၢ်ပူၤလီၤ.” ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၆:၂၆-၂၇ လံာ်စီဆှံတတီၤအံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပဝဲပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်လၢပကဃုသ့ၣ်ညါက့ၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ် […]

Read more →