တၢ်ဃ့ၢ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီ ~Run Without Doubt

လါအီကူး ၁၅, ၂၀၂၁ တၢ်ဃ့ၢ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၄, ၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၅:၁, ၁ကရံၣ်သူး ၉:၁၉-၂၇, ၁ကရံၣ်သူး ၁ဝ:၁-၁၃, ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉ရ:၁-၁၂. […]

Read more →