စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်မၤဂ့ၤ ~ Proclaim His Words

လါအီကူး ၁၄, ၂၀၂၁ စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်မၤဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၉:၁၃-၁၈, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁၀, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁၁, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁၂, ၁ကရံၣ်သူး ၉:၁-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၆:၁-၁၃. “သးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤ, စံးထီၣ်ပတြၢၤအမံၤ, […]

Read more →