တဲယွၤလၢတၢ်ထုကဖၣ် ~ Talk To God In Prayer

လါအီကူး ၂၃, ၂၀၂၁ တဲယွၤလၢတၢ်ထုကဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၈:၂၈-၃၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၉, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၀, ၁ကရံၣ်သူး ၁၅:၃၅-၄၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၁၂-၁၇ “ဃၣ်အသးဆူပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိအတၢ်ထုကဖၣ်အအိၣ်, ဒီးတမၤတရီတပါအတၢ်ထုကဖၣ်ဘၣ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၁၇ တဘျီဘျီပတၢ်လဲၤခီဖျိန့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲကအိၣ်ဝဲလၢအဆီၣ်သနံးပသးတုၤပသူၣ်လီၤဘှံးသးလီၤတီၤလၢပတၢ်အိၣ်မူ […]

Read more →