ကတဲာ်ကတီၤက့ၤယွၤအတၢ် ~ Take Good Care Of What Belongs To God

လါအီကူး ၂, ၂၀၂၁ ကတဲာ်ကတီၤက့ၤယွၤအတၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၂:၂၃-၄၀, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၃, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄, ရိမ့ၤ ၁၅:၁၄-၃၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉ဝ:၁-၁၀ “ဒီးယွၤအတလါအိၣ်ဝဲလၢပှၤကံးတံးဖိစီၤဧိၤဘ့းအ့ဒိၣ်အဟံၣ်ပူၤန့ၣ်သၢလါလီၤ. ဒီးယွၤဆိၣ်ဂ့ၤစီၤဧိၤဘ့းအ့ဒိၣ် ဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိခဲလၢာ်လီၤ.”၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၃:၁၄. တဘျီဘျီ, […]

Read more →