ယွၤအစိကမီၤ ~ The Power Of God

လါအီကူး ၅, ၂၀၂၁ ယွၤအစိကမီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၉, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၀, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၁, ၁ကရံၣ်သူး ၁:၁၈-၃၁, ၁ကရံၣ်သူး ၂:၁-၅, ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၁:၁-၈ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ထူၣ်စုညါအတၢ်ကတိၤမ့ၢ်တၢ်ကလီကလီ, လၢပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအမဲာ်ညါ, […]

Read more →