ပျိာ်လဲလိာ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ဆူနီၢ်သးတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ ~ Being Transformed And Growing To Spiritual Maturity

လါအီကူး ၇, ၂၀၂၁ ပျိာ်လဲလိာ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ဆူနီၢ်သးတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၄, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၅, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၆:၁-၁၉, ၁ကရံၣ်သူး ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၂:၁-၁၅ “ယဒုးအီၣ်သုလၢတၢ်​နုၢ်ထံ, ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုအီၣ်တၢ်တသ့ဒံးဘၣ်. ဒီးခဲကနံၣ်အံၤဒၣ်လဲာ်, […]

Read more →