ဝံသးစူၤစံးဆၢယၤချ့ချ့ ~ Please Answer Me Quickly

လါအီကူး ၂၂, ၂၀၂၁ ဝံသးစူၤစံးဆၢယၤချ့ချ့ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၆, ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၇, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၈:၁-၂၇, ၁ကရံၣ်သူး ၁၅:၁-၃၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၁-၁၁ “မုၢ်နံၤမုၢ်နၤလၢယဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤန့ၣ်, သုတမၤဘၢနမဲာ်လၢယၤတဂ့ၤ, ဒီးနနၢ်လၢယၤတက့ၢ်. မုၢ်တနံၤလၢယကိးထီၣ်တၢ်ဒီး, စံးဆၢယၤချ့ချ့တက့ၢ်.” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၂ […]

Read more →