ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဆှၢနၤ ~ God Is The One TO Guide Us

လါအီကူး ၉, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဆှၢနၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၈, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၉, ၁ကရံၣ်သူး ၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၃:၁-၅ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပမ့ၢ်ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိလၢနမဲာ်ညါ, ဒီးပှၤတမှံၤဒ်ပပၢ်ခဲလၢာ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ပမုၢ်နံၤတဖၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤမၤသးဒ်တၢ်ကဒုအသိးဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်တၢ်တအိၣ်ဘၣ်.” ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၉:၁၅ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢယွၤအတၢ်ပၢၤယၤဘၣ်ဒီးယကတုၤတ့ၢ်လၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤယံာ်တ့ၢ်မးလံလီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤဖျိထီၣ် သူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤအကၠိတဂၤလီၤ. […]

Read more →