ယွၤအတၢ်ဆၢကတီၢ် ~ God’s Timing

လါအီကူး ၁၁, ၂၀၂၁ ယွၤအတၢ်ဆၢကတီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၂, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၃:၁-၂၂, ၁ကရံၣ်သူး ရ:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၄:၁၂-၂၃. “ယွၤမၤကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဒီးအဃံအလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးပာ်တၢ်အထူအယိာ်လၢအသးကံၢ်ပူၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်လၢယွၤမၤဝဲလၢအခီၣ်ထံးပၢၢ်လၢအကတၢၢ်န့ၣ်ပှၤကညီအနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်.”စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၃:၁၁ တၢ်လၢကစၢ်ယွၤမၤဝဲန့ၣ်ဃံလၤကိးမံၤဒဲးလီၤ. […]

Read more →