ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ ~ Don’t Be Afraid, Don’t Be Discouraged

လါအီကူး ၂၈, ၂၀၂၁ ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၁:၁-၂၁, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၂, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၃:၁-၂၀, ၂ကရံၣ်သူး ၁:၂၃, ၂ကရံၣ်သူး ၂:၁-၁၁, ကတိၤဒိ ၂၁:၅-၁၆ “ပာ်ဆူၣ်သုသး, […]

Read more →