ဖဲနသးအိၣ်ဃ့အဝဲမၤလၢပှဲၤသ့ ~ Ask Anything For He Can Fulfill Your Petition

လါအီကူး ၁၀, ၂၀၂၁ ဖဲနသးအိၣ်ဃ့အဝဲမၤလၢပှဲၤသ့ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁:၁-၁၇, ၁ကရံၣ်သူး ၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၄:၁-၁၁ “ခဲကနံၣ်အံၤဟ့ၣ်လီၤယၤလၢတၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ, ဒ်သိးယကဟးထီၣ်ဒီးဟဲနုာ်လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အံၤအမဲာ်ညါတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်မတၤစံၣ်ညီၣ်နပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်အံၤသ့တဂၤလဲၣ်.” ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁:၁၀ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃ့တၢ်လၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်, ယသ့ၣ်နီၣ်က့ၤဖဲယနီၢ်ဆံးဆံးအခါန့ၣ်လီၤ. ယသဝီဒီတဖျၢၣ်တမ့ၢ်ပှၤဟဲလီၤစၢၤလၢခရံာ်ဖိဘၣ်. […]

Read more →