အးလီၤပသးလၢယွၤအစုပူၤ ~ Commit Yourself To The Lord

လါအီကူး ၂၄, ၂၀၂၁ အးလီၤပသးလၢယွၤအစုပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၁, ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၂, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၃, ၁ကရံၣ်သူး ၁၅:၅၀-၅၈, ၁ကရံၣ်သူး ၁၆:၁-၄, ကတိၤဒိ ၂ဝ:၂၅-၃၀, ကတိၤဒိ ၂၁:၁-၄ “ပှၤကညီအကျဲကိးဘိဒဲးလိၤဝဲလၢအမဲာ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. […]

Read more →