တၢ်သူၣ်တီသးလိၤ ~ Sincerity

လါအီကူး ၁၈, ၂၀၂၁ တၢ်သူၣ်တီသးလိၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၁, တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၂, တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၃, တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၄, ၁ကရံၣ်သူး ၁၂:၁-၂၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၉:၁-၉ “…ယထံၣ်န့ၢ်ပှၤလၢယသးအဲၣ်အီၤ…”တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၃:၄ အပူၤကွံာ်ဖးယံာ်ဖဲယညါစၢ်ဒံးအခါ, […]

Read more →