ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ~ God’s Blessings

လါအီကူး ၃၁, ၂၀၂၁ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – မံကၤ ၁, မံကၤ ၂, မံကၤ ၃, မံကၤ ၄, ၂ကရံၣ်သူး ၄,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၃၁-၃၅ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤပတကွၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဖျါဘၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢအတအိၣ်ဖျါဘၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →