နသးထီၣ်ထီန့ၣ်လီန့ၢ်နၤ ~ Pride Can Deceive You

လါအီးကထိဘၢၣ် ၃၁ နသးထီၣ်ထီန့ၣ်လီန့ၢ်နၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧိၤဘါဒယၤ ၁, ဧ့ၤဘြံၤ ၂, ကတိၤဒိ ၂၆:၁၃-၂၂ ‘‘နသးထီၣ်ထီန့ၣ်လီန့ၢ်နၤ, ပှၤလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢလၢၢ်အိပူၤ…‘‘ဧိၤဘါဒယၤ ၁:၃ ဝံဧိၤဘါဒယၤအတၢ်ထံၣ်လၢညါခီ, ဟဲလၢယွၤပာ်ဖျါထီၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်စီၤယၤကိာ် (အံၣ်စရ့လး) ဒီးစီၤဧ့ၡီၤ (ပှၤအဒိၣ်) […]

Read more →

မဲာ်ထံထံကျိယွၤလီၤ ~ Stream Of Tears

လါအီးကထိဘၢၣ် ၃၀ မဲာ်ထံထံကျိယွၤလီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- သးသယုၢ်တၢ် ၃:၄၀-၆၆, သးသယုၢ်တၢ် ၄, သးသယုၢ်တၢ် ၅, ဧ့ၤဘြံၤ ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၂၉၁-၁၃၆ ‘‘ယမဲာ်ထံယွၤလီၤဝဲဒ်ထံကျိအသိး, မ့ၢ်လၢပှၤတတိၢ်န့ၢ်ဘၣ်နတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဃိန့ၣ်လီၤ.”   စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၃၆ (ခ့ခါစှီၤကျိာ်) ယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢဂုာ်ကျဲးစၢးလံာ်ဒီး […]

Read more →

တၢ်မုၢ်လၢ်လၢအမူ ဟဲစိာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ~ Living Hope Brings Blessings

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၉ တၢ်မုၢ်လၢ်လၢအမူ ဟဲစိာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – သးသယုၢ်တၢ်၂:ရ-၂၇, သးသယုၢ်တၢ် ၃:၁-၃၉, ဖံၤလ့မိၣ် ၁,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၂၁-၁၂၈ ‘‘ယွၤတညိကွံာ်တၢ်လီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်.’’ သးသယုၢ်တၢ် ၃:၃၁ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ ပှၤအိၣ်ဝဲအါမး လၢအကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတူၢ်ဝဲတန့ၢ်ခီၣ်ဝဲတကဲအဃိ, အတၢ် မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်တုၤဒၣ်လဲာ် မၤကတၢၢ်ကွံာ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢအကလုၢ်ကထါ ~ Stand Firm In His Word

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၈ အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢအကလုၢ်ကထါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – သးသယုၢ်တၢ် ၁, သးသယုၢ်တၢ် ၂:၁-၆, တံတူး ၃,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၁၃-၁၂၀ “ဒုးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤယၤ ဒ်နကလုၢ်ကထါအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးယကမူလီၤ. ဒီးမ်ယသုတမဲာ်ဆှးလၢ ယတၢ်မုၢ်လၢ် အဃိန့ၣ်တဂ့ၤ.” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၁၆ […]

Read more →

တၢ်သးဒူလၢတၢ်မၤအပူၤ ~ Boldness In Service

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၇  တၢ်သးဒူလၢတၢ်မၤအပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဃဘးကူာ် ၁, ဃဘးကူာ် ၂, ဃဘးကူာ် ၃:၁-၁၉, တံတူး ၂,ကတိၤဒိ ၂၆:၃-၁၂ ‘‘ချၢၣ်ဒၢမ့ၢ်တဆှိးဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တၤသၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢစပံးမုၢ်အလိၤဘၣ်ဆၣ်, သ့ၣ်စၤယံးအသၣ် မ့ၢ်လီၤဘီ ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အီၣ်တၢ်အီမ့ၢ်တအိၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါဘၣ်ဆၣ်, […]

Read more →

တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဆူယွၤအိၣ် ~ Prayer That Reaches Before God

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဆူယွၤအိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၅၂, တံတူး ၁, စံးထီၣ်တြၢၤ ၁၁၉:၁၀၅-၁၁၂ “နကလုၢ်ကထါန့ၣ် မ့ၢ်မ့ၣ်အူဒၢတဖျၢၣ်လၢယခီၣ်အဂီၢ်, ဒီး တၢ်ကပီၤတဖျၢၣ်လၢယကျဲအဂီၢ်လီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၀၅ ယွၤအကလုၢ်ကထါသိၣ်လိပှၤလၢ ပကမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပီၢ်ယၢ်လီၤသး, သန့ၤအသးလၢယွၤ, […]

Read more →

တြဲၤလၢယွၤအိးထီၣ်န့ၣ်ပှၤနီတဂၤကးတံာ်တသ့ဘၣ် ~ No One Can Shut A Door The Lord Has Opened

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅ တြဲၤလၢယွၤအိးထီၣ်န့ၣ်ပှၤနီတဂၤကးတံာ်တသ့ဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – လံာ်ယံးရမံယၤ ၅၁:၁၅-၆၄, ၂တံၤမသ့း ၄,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၉၇-၁၀၄ ‘‘ကျဲးစၢးလၢတၢ်အကတီၢ်ဘၣ်လၢအကတီၢ်တဘၣ်ဘၣ်တက့ၢ်. မၤဖျါပှၤအတၢ်ကမၣ်, သိၣ်ဃီၣ်တၢ်, သဆၣ်ထီၣ်အခံလၢတၢ်ဝံသးစူၤခဲလၢာ်, ဒီးသိၣ်တၢ်သီတၢ်တက့ၢ်.’’၂တံၤမသ့း ၄:၂ ဖဲ ၁၉၈၅ နံၣ် ယွၤဆှၢလီၤယၤဆူပှၤကညီကလုာ်တဖၣ်အအိၣ်သီသီန့ၣ်, […]

Read more →

နကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ် ~ When Will You Comfort Us?

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၄ နကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၅ဝ:၁၁-၄၆, ယံးရမံယၤ ၅၁:၁-၁၄, ၂တံၤမသ့း ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၉-၉၆ ‘‘ယဆၢနတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတုၤယသးလီၤဘှါလီၤ. ယကွၢ်လၢ်နကလုၢ်ကထါအကျဲလီၤ. ယမဲာ်လၢာ်လၢနကလုၢ်နကထါအဃိ ဖဲယစံးနကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၁-၈၂  လါယူၤလံ ၁၃, ၂၀၂၁ – […]

Read more →

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ~ The Truth

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၄၉:၇-၃၉, ယံးရမံယၤ ၅၀:၁-၁၀, ၂တံၤမသ့း ၂, ကတိၤဒိ ၂၅:၂၁-၂၈, ကတိၤဒိ ၂၆:၁-၂ ‘‘ကျဲးစၢးကဲထီၣ်လၢပှၤဘၣ်ယွၤအသး, ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအမဲာ်ဆှးအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်, ပှၤနီၤဖးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်အကထါ အဆၢတီတီလိၤလိၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’ ၂တံၤမသ့း ၂:၁၅  […]

Read more →

ပဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, တၢ်အဲၣ်, ဒီး တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ ~ We Have A Spirit Of Power, Love, And Self-Control

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၂ ပဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, တၢ်အဲၣ်, ဒီး တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၄၈, ယံးရမံယၤ ၄၉:၁-၆, ၂တံၤမသ့း ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၁-၈၈ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤလၢပသးသုၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်ပသးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီးတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤလီၤ.’’၂တံၤမသ့း ၁:၇ ပကထံၣ်ဘၣ်လၢလံာ်တံၤမသ့းအံၤမ့ၢ်စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစီၤတံၤမသ့းလၢ, […]

Read more →