သိၣ်လိယၤလၢနတၢ်မၤလိာ်အကျဲ ~ Teach Me The Way Of Your Statutes

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၄ သိၣ်လိယၤလၢနတၢ်မၤလိာ်အကျဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၉:၂၄-၃၂, ယံးရမံယၤ ၃၀, ယံးရမံယၤ ၃၁:၁-၁၄, ၂သ့းစၤလနံ ၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၃၃-၄၀ ‘‘ယွၤဧၢ, သိၣ်လိယၤလၢ နတၢ်မၤလိာ်အကျဲန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးယကတိၢ်န့ၢ်ဖံးဃာ်တုၤအကတၢၢ်လီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၃၃ […]

Read more →