ယွၤအိၣ်စိအိၣ်ကမီၤပၢၤတၢ်ခဲလၢာ်ဒီးအဲၣ်နၤလီၤ ~ The Lord Is In Control And He Loves Us!

လါအီးကထိဘၢၣ် ၈  ယွၤအိၣ်စိအိၣ်ကမီၤပၢၤတၢ်ခဲလၢာ်ဒီးအဲၣ်နၤလီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၁၆, ယံးရမံယၤ ၁ရ, ကလီးစဲ ၄:၂-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၈:၁၇-၂၉ ‘‘ယတသံဘၣ်, မ့ၢ်ယကမူဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၈:၁၇  ယွၤအိၣ်စိအိၣ်ကမီၤပၢၤတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. ‘‘ယဆၢကတီၢ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲလၢနစုအပူၤလီၤ’’ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၁:၁၅). ဖဲယလဲၤလၢကျဲဆူ […]

Read more →