ခရံာ်အပှၤသုးဖိ ~ Christian Gladiators

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၁ ခရံာ်အပှၤသုးဖိ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၄၆, ယံးရမံယၤ ၄၇, ၁တံၤမသ့း ၆:၃-၂၁,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၇၃-၈၀  “တၢ်နာ်အတၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤန့ၣ်, ဒုးတက့ၢ်. ဂုာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်မူအထူအယိာ်တက့ၢ်. တၢ်ကိးတ့ၢ်နၤလၢအ၀ဲန့ၣ်အဂီၢ်, ဒီးနအၢၣ်လီၤအီလီၤလံတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဂ့ၤလၢပှၤအုၣ်အသးအါဂၤအမဲာ်ညါလီၤ.” ၁တံၤမသ့း ၆:၁၂  တၢ်ဒုးအိၣ်၀ဲအါမးလၢပဒုးအီၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယဒုးတၢ်ဒုးအါမးလၢယသးသမူအပူၤ […]

Read more →