အိၣ်ခိးလၢကက့ၤကဒါက့ၤဆူဟံၣ် ~ Waiting To Return Home

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅ အိၣ်ခိးလၢကက့ၤကဒါက့ၤဆူဟံၣ်  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်-ယံးရမံယၤ ၃၁:၁၅-၄၀, ယံးရမံယၤ ၃၂:၁-၂၅, ၂သ့းစၤလနံ ၃, ကတိၤဒိ ၂၅:၁-၁၀ ‘‘ယွၤစံးဒ်အံၤ, ကီၤနကလုၢ်လၢဟီၣ်တၢ်, ဒီးနမဲာ်လၢမဲာ်ထံတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နမၤတၢ်ကအိၣ်ဒီးအဘူးအလဲလီၤ. ယွၤစံး၀ဲဒၣ်, ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ကဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢအဒုၣ်အဒါအကီၢ်ပူၤလီၤ.’’ ယံးရမံယၤ ၃၁:၁၆  ခဲသံၣ်ဘၢၣ်ခလံၣ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်အမဲရကၤပှၤနၢ်တအၢလၢအမၤလီၤနံၤတၢ်အဆိကတၢၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →