ယွၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်မုၢ်လၢ် ~ God’s Affirmation Of Hope

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၆ ယွၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်မုၢ်လၢ်  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၃၂:၂၆-၄၄, ယံးရမံယၤ ၃၃, ယံးရမံယၤ ၃၄, ၁တံၤမသ့း ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၄၁-၄၈  ‘‘ကွၢ်ကွၢ်, ယၤ, ယွၤအံၤယမ့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ခဲလၢာ်အကစၢ်လီၤ. တၢ်ကီတၢ်ခဲတမံၤမံၤအိၣ်ဒီးယၤဘၣ်ကသ့ဧါ.”ယံးရမံယၤ၃၂:၂၇ ဝံယံးရမံယၤမၤတၢ်ဖဲကီၢ်ယူဒၤ, […]

Read more →