အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢအကလုၢ်ကထါ ~ Stand Firm In His Word

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၈ အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢအကလုၢ်ကထါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – သးသယုၢ်တၢ် ၁, သးသယုၢ်တၢ် ၂:၁-၆, တံတူး ၃,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၁၃-၁၂၀ “ဒုးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤယၤ ဒ်နကလုၢ်ကထါအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးယကမူလီၤ. ဒီးမ်ယသုတမဲာ်ဆှးလၢ ယတၢ်မုၢ်လၢ် အဃိန့ၣ်တဂ့ၤ.” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၁၆ […]

Read more →