တၢ်မၤဘၣ်ဒိဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ~ Children Got Caught In Crossfire

လါအီးကထိဘၢၣ် ၇ တၢ်မၤဘၣ်ဒိဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၁၄, ယံးရမံယၤ ၁၅, ကလီးစဲ ၃, ကလီးစဲ ၄:၁, ကတိၤဒိ ၂၄:၁၅-၂၂ ‘‘ကစၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ဟ့ၣ်တၢ်လၢသုကုၢ်န့ၣ်တီတီလိၤလိၤ, ဒီးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုသ့ၣ်ညါလၢ သုကစၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢမူခိၣ်လီၤ.’’ကလီးစဲ ၄:၁ […]

Read more →