ဟ့ၣ်ဆၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ် ~ Give Back To God What Is Best

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀ ဟ့ၣ်ဆၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၄၃, ယံးရမံယၤ ၄၄, ယံးရမံယၤ ၄၅, ၁တံၤမသ့း ၅, ၁တံၤမသ့း ၆:၁-၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၆၅-၇၂ ‘‘ယွၤဧၢ, ဒ်နကလုၢ်ကထါအသိးန့ၣ်နမၤဂ့ၤနခ့နပှၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၆၅ […]

Read more →