ပိာ်မုၣ်လၢအသူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ ~ Reverent Woman

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၈ ပိာ်မုၣ်လၢအသူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၃၈, ယံးရမံယၤ ၃၉, ယံးရမံယၤ ၄ဝ:၁-၆, ၁တံၤမသ့း ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၅၇-၆၄ ‘‘ဒ်န့ၣ်အသိးပိာ်မုၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်ဘၣ်, ဘၣ်မ့ၢ်ပှၤခိးအသး, ပှၤလၢအကလုၢ်တီလၢတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.’’၁တံၤမသ့း ၃:၁၁ […]

Read more →