တၢ်သဘျ့တမ့ၢ်တၢ်လၢပမၤန့ၢ်အီၤခီလီ ~ Freedom Is Not Free

လါအီးကထိဘၢၣ် ၆ တၢ်သဘျ့တမ့ၢ်တၢ်လၢပမၤန့ၢ်အီၤခီလီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၁၁:၁၈-၂၃, ယံးရမံယၤ ၁၂, ယံးရမံယၤ ၁၃, ကလီးစဲ ၂:၆-၂၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၈:၁၆  ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးသုဂံၢ်စဲၤလီၤ, ဒီးသုဘၣ်တၢ်မၤထီၣ်မၤထီသုလၢအပူၤ, ဒီးသုအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢတၢ်နာ်အပူၤဒ်တၢ် သိၣ်လိသုအသိးသတးဒီး, အါထီၣ်လၢတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအဘျုးအဖှိၣ်, ဒီးလဲၤတၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤ, ဒ်သုဒိးန့ၢ်အီၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.’’ကလီးစဲ […]

Read more →