သပၢၤဒီးပှၤတ့သပၢၤ ~ Pot And The Potter

လါအီးကထိဘၢၣ် ၉ သပၢၤဒီးပှၤတ့သပၢၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၁၈, ယံးရမံယၤ ၁၉, ယံးရမံယၤ ၂၀, ၁သ့းစၤလနံ ၁, ၁သ့းစၤလနံ ၂:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁-၈ ‘‘ကွၢ်ကွၢ်, ဒ်ကပံာ်အိၣ်ဝဲလၢပှၤတ့သပၢၤအစုပူၤအသိးန့ၣ်, သုအိၣ်ဝဲလၢယစုပူၤဒ်န့ၣ်အသိး, […]

Read more →