ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤ ~ Encourage Each Other

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၀ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၁, ယံးရမံယၤ ၂၂, ယံးရမံယၤ ၂၃:၁-၈, ၁သ့းစၤလနံ ၂:၁၇-၁၉, ၁သ့းစၤလနံ ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၉-၁၆  မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ပုၢ်သ့ၣ်၀ဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ပသးမုာ်ထီၣ်က့ၤလၢသုဂ့ၢ်လၢပတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, […]

Read more →